Regulamin konkursu wyrusz na szlak

Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wyrusz na szlak z całą rodziną („Konkurs”).

2.  Organizatorem Akcji, na zlecenie Pol-Hun M.Bielska Spółka Jawna, z siedzibą w 95-040 Koluszki 11-go Listopada 65, z numerem NIP: 773-001-08-94,  jest Cyrek Digital. z siedzibą na ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz, z numerem NIP: 7322176412  zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 maja 2019 r., a kończy się w dniu 20 maja 2019 r.  Nagrody będą wysłane w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

Zasady konkursu

1.  Konkurs prowadzony jest w internecie za pośrednictwem platformy portalu społecznościowego Facebook.

2.  W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego komentarza ze zdjęciem.

4. Zwycięzcą zostaje osoba, która opublikuje najciekawszy komentarz ze zdjęciem zdaniem komisji konkursowej. 

5. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy produktów General Fresh i PTTK.

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub zleceniodawcy tj. Pol-Hun, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

Postanowienia pozostałe:

1.  Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuję niniejszy regulamin.

2.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu sprzedażowego.

4.  Udział w konkursie jest dobrowolny.

5.  Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym, na adres  Cyrek Digital z siedzibą na ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz, z numerem NIP: 7322176412 z dopiskiem „Wyrusz na szlak konkurs".